Kentsel Dönüşüm Süreci

Kentsel Dönüşüm Süreci

 KENTSEL DÖNÜŞÜM

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile Türkiye’de kentsel dönüşüm faaliyetleri başlamıştır. Ülkemizde yaşanan asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerden sonra can ve mal kayıplarının olması kentsel dönüşümünün ne kadar hayati önem taşıdığı ortaya çıkmıştır.

Kentsel dönüşümün amacı, deprem, sel ve heyelan gibi can ve mal kaybına sebebiyet verecek doğal afetler karşısında binaların büyük zararlara karşı dayanıklı olabilmesi sosyal, kültürel ve ekonomik olarak yaşanabilir olması ve şehirleşme ilkelerine uygun hale getirilmesidir.

Kentsel dönüşüm için sadece yüksek risk taşıyan yerleşim alanları değil aynı zamanda standardı düşük ve niteliksiz yapılar da kentsel yenileme ve dönüşüm yerleri olarak görülmektedir.

RİSKLİ YAPI

Riskli alan içinde veya riskli alan dışında ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilerek dayanılarak tespit edilen yapıdır.

6306 Sayılı Kanun’un 2.maddesinde tanımdan da anlaşılacağı üzere 3 çeşit riskli yapı türü bulunmaktadır.

 • Ekonomik ömrünü tamamlamış olan yapı
 • Yıkılma riski taşıdığı bilimsel ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı
 • Ağır Hasar görme riski taşıdığı bilimsel ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı şeklinde üçe ayrılır.

 

                                                          

                                             KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ

1-KİM BAŞVURU YAPABİLİR ?

Binadaki kat maliklerinden herhangi biri tarafından başvuru yapılabilir.Riskli yapı tespit başvurusu için çoğunluk kararına ihtiyaç yoktur.

Binada çeşitli nedenlerle kat mülkiyeti kurulmamışsa arsa vasıflı gayrı menkul üzerinde bulunan arsa sahibi tarafından riskli yapı tespiti müracaatında bulunabilir.

Binada hissesi bulunan veya müşterek mülkiyet niteliğindeki arsa üzerinde bulunan binada hissesi bulunan hak sahipleri de başvurabilir.

2-RİSKLİ YAPI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR ?

 • Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Üniversitelere
 • Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Belediyelere
 • Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Yapı Denetim Kuruluşlarına
 • Ve Bakanlıkça lisanslandırılan diğer Özel firmalara

3-RİSKİ YAPI TESPİTİ MASRAFLARI KİM TARAFINDAN KARŞILANIR ?

Riskli yapı tespiti için müracaat eden malik tarafından karşılanır.

4-RİSKLİ YAPI TESPİTİ BAŞVURUSUNDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER NELERDİR?

Riskli yapı tespiti başvurusu yaparken Tapu belgesi ve başvurucunun kimlik fotokopisi olması gerekmektedir.Başvuru vekaleten yapılacak ise vekaletnamede 6306 sayılı yasaya göre riskli yapı başvuru yetkisi olması gerekmektedir.

Başvuru sonucunda yapının riskli olduğuna dair rapor çıktığında ilgili tapu müdürlüğüne yapının riskli olduğu tebliğ edilir ve tapu müdürlüğü yapıya riskli yapı şerhi düşer.

5-RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORUNA İTİRAZ

Riskli yapı tespit raporunu tebliğ alan hak sahibi, riskli tespit raporuna karşı, 15 gün içerisinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne  veya itiraz dilekçelerini ilçe belediyelerine de verebilirler.

İtirazlar, Bakanlık tarafından oluşturulan teknik heyet tarafından incelenmektedir.Tespit raporuna sadece bir kat maliki tarafından itiraz edilmesi yeterli olacaktır.

İtiraz sonucunda teknik heyet riskli yapı tespit raporunun yerinde olmadığına karar verildiği takdirde durum tapu müdürlüğüne bildirilerek riskli yapı şerhi kaldırılır.

6-RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORUNA KARŞI DAVA AÇILMASI

Riski yapı tespit raporuna itirazın sonuçsuz kalması halinde, tebliğ tarihinden itibaren, 30 gün içerisinde, riskli yapı tespit raporunun iptali için Çevre Bakanlığı aleyhine İdare mahkemesinde dava açılır.İdare mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı kararı verilmediği takdirde aynı süreç içerisinde yıkım işlemleri başlayacaktır.

7-YIKIM VE TAHLİYE SÜRECİ

Riskli yapı kararına yönelik idari itirazın teknik heyet tarafından reddedilmesi veya riskli yapı tespit raporuna süresi içerisinde itiraz edilmemesi halinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlçe Belediyesi’ne yazı göndererek riskli yapının yıktırılmasını ister.

Belediye, bina sahiplerine 60 günlük süre içinde yapının yıkılmasını aksi takdirde yapının idari makamlarca yıkılacağını ayrıca ek 30 günlük süre verir.Bu bildirim, tebligat yoluyla tüm maliklere ulaştırılır.

6306 sayılı Yasanın 4/3.maddesi gereğince verilen, toplam 90 günlük süre içerisinde bina yıkılmadığı takdirde, riskli yapıya ait elektrik,su ve doğalgaz bağlantılarının kesilmesi ilgili kuruluşlardan istenir.

Verilen süreler içerisinde malikler tarafından yapı yıkılmadığı takdirde riskli yapı İdare tarafından yıktırılır.Yıkım masrafları da kat maliklerinin arsa payları üzerine müşterek ipotek tesis edilir.

 

                       RİSKLİ YAPI KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN

                                   SONRA YAPILACAK İŞLEMLER

Riskli yapı yıkılmadan önce malikler bir araya gelerek en az üçte iki çoğunluk ile karar alabilir veya müteahhit şirket ile anlaşma yapabilir.

6306 sayılı Kanunun, 6.Madde, 7.Cümlesinde: “Riskli Yapılar Yıktırılmadan Önce ”Kat karşılığı İnşaat sözleşmesi imzalanması dahil her türlü işlemin üçte iki çoğunluk kararı ile yapılabileceği belirtilmiştir..

Riskli yapı yıkıldıktan sonra kendilerine tebligat yapılan arsa sahipleri 30 gün içerisinde üçte iki çoğunluk anlaşma yapmak zorundadır.Üçte iki çoğunluk sağlanamadığı takdirde Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından acele kamulaştırma işlemi yapılır. Ayrıntılı bilgi için uzman Kentsel dönüşüm avukatından hukuki danışmanlık alabilirsiniz.

 • Arsa Payının Düzeltilmesi Davaları
 • Riskli Yapı Tespit Raporunun İptali Davası
 • Üçte İki Çoğunluk Kararının İptali Davası
 • Riski Yapı Tespit Başvurusu Dilekçe Örneği
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri İncelenmesi ve Hazırlanması
 • Kentsel Dönüşüm Sürecinin Takibi

 

Bizi arayarak hukuki danışmanlık alabilirsiniz.

 

Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp