Makaleler

Makaleler geri dön

En İyi Gayrimenkul Avukatı

En İyi Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul hukuku, kurumlar ve kişiler arasındaki taşınmaz mallarla ilgili ev, arsa, daire, apartman gibi mevzuatı kapsayan bir hukuk dalıdır. Taşınmazlar üzerinde meydana gelebilecek uyuşmazlıkları engelleyen ve taşınmazlar üzerindeki hakları belirler. Gayrimenkul hukuku tapu ve tescil davaları, kira bedeli tespiti, istihkak davalarında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklara çözüm getirir.

Taşınmaz mallara ait davalar günümüzde çok sık yaşanmaya başladı. Dava süreçlerinde farklı davalarla da gündeme gelinmesi gayrimenkul hukukunu oldukça önemli yapmaktadır. Gayrimenkul hukukunu teşkil eden dava türleri bina, arazi, tarla gibi farklı gayrimenkul davalardan oluşur.

Gayrimenkul Hukuk Nedir?

Gayrimenkul hukuka, taşınmaz malda denilmektedir. Bir malın yeri değişmiyorsa o mala taşınmaz mal denilir. Taşınmaz mallarla ilgili tüm hukuki işlem ve davalar gayrimenkul hukuku kapsamına girer. Eşya hukukunda meydana gelen uyuşmazlıkları kapsayan bir hukuk dalıdır.

Gayrimenkul hukuku eşya hukukunun bir parçasıdır. Tek bir dava içerisinde birden çok hukuk dallarıyla ilgilenir. Bundan dolayı oldukça karışık ve zor bir hukuk dalı olması yönünden dikkat çekmektedir. Asliye hukuk mahkemelerinde görülen davalar, taşınmazın bulunduğu yerlerde yani arza ve bina gibi taşınmaz malların bulunduğu gayrimenkul davasında açılan davalarla şekillenmektedir. Gayrimenkuller ile ilgili davalarda açılan davalarda dava konuları vardır. Bunlar;

  • Kira davası,
  • İstihkak davası,
  • Tapu davası,
  • Kamulaştırma davası,
  • İzaley-i şuyu davası şeklinde ki davalardan meydana gelir. Bu davalar da kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini, kişilerin kurumlarla olan ilişkilerini veya kurumların kurumlarla olan ilişkilerini ele almaktadır.

Tapu Davası Nedir?

Gayrimenkuller davalar arasında dava konularından ilki tapu davasıdır. Tapu tescil ve iptaliyle ilgili dava türlerini kapsayan davalarda hukuka aykırı düzenleme yolsuzluk, usulsüzlük varsa düzeltilmesi yaşanan tüm sorunların sıkıntıların ve tüm mağduriyetlerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

Mülkiyet hakkını içeren bir dava türü olan gayrimenkul hukuku Asliye Hukuk Mahkemelerinin görev kapsamında bulunmaktadır. Taşınmazların bulunduğu mahkemelere de müracaat edilip, uygun görüldüğü zaman gayrimenkul hukuku avukatı ile süreç devam edilir. Tapu iptal davası birçok nedenden dolayı bulunduğu yerin Asliye hukuk mahkemesinde açılabilir.

Şahsa verilen bir vekalet varsa ve bunu da kişi kötüye kullanıyorsa dava açabilir. İmar hukukundan kaynaklı olarak da dava açılabilir. Mirastan mal kaçırma amacını taşıyan, satış gözükmediği halde tapuda satış işlemleri gibi gösterilen işlemlerin iptali içinde dava açılır. Arazide kullanılan yer ile tapuda gösterilen parsel birbirini tutmaya bilir. Bunlardan dolayı gayrimenkul davaların da tapu davaları avukatı ile görüşüp detaylı bilgiler alınmalı.

İstihkak Davaları Nedir?

Çekişmeli mallar üzerinde çekişmenin kalkması için açılan davalara istihkak davalar denir. Taşınmaz malların haksız yere 3. kişiler tarafından kullanılması veya işgal edilmesi dava konusudur.

Zaman aşımı istihkak davalarında söz konusu değildir. İstihkak davalarının açılabilmek için belli bir sürecin gerçekleşmiş olması gerekir. Alacaklının borçlu aleyhine başlatmış olduğu icra takibiyle ödeme emrinin kesinleşmesiyle birlikte borçluya ait eşyalara el konulabilir. Üçüncü şahıslarda tüm alacaklarına haciz koyulur. Bu durumda borçlu veya üçüncü kişiler istihkak davası iddiasında ileri bulunabilirler.

Eğer istihkak iddiası ileri sürülürse icra memuru tarafından haciz tutanağına yazılır. Fakat durum haciz sırasında öğrenilmemiş ise haczin öğrenilmesinden 7 gün içerisinde istihkak davası iddiasında bulunulur. Bu durum icra müdürlüğü tarafından alacaklıya bildirilir. Üç gün içerisinde alacaklı duruma itiraz eder ise haciz ortadan kalkar. İtiraz emlak avukatı aracılığıyla da yapılabilir.

Kira Davaları Nedir?

Kira davaları taşınmaz davaları konu almasıyla beraber çok geniş kapsamlı bir dava konusudur. Kiracı ve kiraya veren tarafından açılır. Taraflar kira sözleşmesini istedikleri gibi hazırlama haklarına sahiptirler. Taraflardan birinin sözleşmeyi tek başına değiştirme hakkına sahip değildir.

Kamulaştırma Davası Nedir?

Kamuya gerekli olan bir özel mülkün kamulaştırma bedelini ödeyerek kişiden alma işini kamulaştırma denir. Kamulaştırma sürecinde oluşabilecek anlaşmazlıklar için açılan davaya da kamulaştırma davası denir.

İzaley-i Şuyu Davaları Nelerdir?

İki veya daha fazla ortağın bir araya gelmesiyle taşınır ve taşınmaz mallarda olan sıkıntıları bitirmek, ortaklığı bitirmek amacıyla açılan davalardır. Davalar Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılır. 

Makaleler geri dön