Makaleler

Makaleler geri dön

İnşaat Hukuku Avukatı

İnşaat Hukuku Avukatı

İnşat sektörü ülkemizin en önemli kaynaklarındandır. Gayrimenkul sektör içerisinde yer alan inşaat sektörü, nüfusun hızla artmasına bağlı olarak gelişmiş ve büyümüştür. Bundan dolayı da taraflar arasında doğan uyuşmazlıklar günden güne artmıştır. İnşaat sektöründeki uyuşmazlıklar hakkında çeşitli düzenlemeler yapılması gerekmiştir. Böylelikle de inşaat hukuku dediğimiz hukuk alanı doğmuştur.

İnşaat Hukuku Nedir?

İnşaat hukuku sadece bina yapım işini değil, arazinin üzerinde içinde ve altında tüm yapım faaliyetlerini düzenleyen, yasal kurallara inşaat hukuku denir. İnşaat hukuku, inşaat sözleşmesinin hazırlanması, ruhsatlandırma, imar durumunun belirlenmesi gibi işlemler arasında yer alır. Tescil davalarının açılması, iptal, tapu tesis, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi gibi tüm konular inşaat hukukunun alanı içine girer.

İnşaat Sözleşmesi Nedir?

İnşaat firmasının yada müteahhit ‘in inşaat yapmayı düşündüğü arsa karşılığında arsa sahibine belli bir bedel ödemeyi kabul ettiğinde oluşan sözleşmeye inşaat sözleşmesi denir. Her iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Hem müteahhit’ in hem de arsa sahibini yerine getirmesi gereken yükümlülükleri vardır. İnşaat firmasının veya müteahhit’ in asıl borcu inşaatın zamanında ve eksiksiz bir şekilde sözleşmeye uygun bir şekilde sahibine teslim etmektir. İnşaat sözleşmesi dört çeşitten oluşmaktadır. Bunlar;

  • Arsa Payı karşılığı inşaat sözleşmesi: Arsa payı karşılığı sözleşmeleri arsa sahibinin yükleniciye devretmesi sonucunda yüklenici de bu pay karşılığında arza üzerinde bağımsız bölümler yapar. Arsa sahibinin payına olan kısmı devretme borcu altına girmesine arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi denir. Bunlara kat karşılıgı inşaat örnek gösterilebilir.
  • Bedel karşılığı inşaat sözleşmesi: Arsa sahibine inşaatın teslim edilmesi ile müteahhit tarafından baştan belirlenmiş götürü fiyatla yapıldığı sözleşmedir.
  • Hasılat paylaşımı karşılığı inşaat sözleşmesi: Bina üzerinde bağımsız bölümlerin satılarak satıştan elde edilen gelirlerin bir payını arsa sahibine ödenmesine dayalı bir sistemdir.
  • Kamu ihalesi inşaat sözleşmesi

Başlıca inşaat sözleşmeleri yukarıda sayıldığı gibidir. Bu sözleşmelerin ortak noktası yapım sözleşmesi olmasıdır.

İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Borcu Ödemesi

İnşaat sözleşmesinde yüklenicinin en büyük amacı, işi zamanında bitirerek inşaat sahibine teslim etmektir. Eğer inşaatı sözleşmede geçen zaman diliminde bitirmez veya bitirdiği inşaatı teslim etmezse temerrüdü duruma düşmüş olacaktır. Bu durumda arsa sahibi inşaatın biran önce bitirmesini ve uğradığı zararı yükleniciden talep eder. Ayrıca ek süre verme veya inşaatın tamamlanmasından vazgeçme uğradığı zararın talebini isteyebilir. Arsa sahibinin sözleşmeden dönme imkanına sahiptir. Arsa sahibi tarafların aldıkları borcu iade etme hakkı doğacaktır.

İnşaat Sözleşmesinin Feshi

İş sahibi adına bir bedel karşılığı yada kat karşılığı olarak inşaat sözleşmelerinde sözleşmelere aykırı davranıldığında sözleşmenin feshi hakkı doğar. Fesih hakkı sözleşmenin hangi tarafınca kullanılırsa kullanılsın hukuken fesih son bulur. Sözleşmenin feshi muhatabına ulaşması tek taraflı bir irade beyanı olarak kabul edilir. Hukuki sonucu feshin, muhatabın hakimiyet alanına ulaştığı zaman ortaya çıkmaktadır.

Sözleşmenin Feshine Karşı İtiraz Edilmesi

Sözleşmenin feshine karşı sebepler bulunmadığı ve sözleşmenin yürürlükte olduğuna dair anlaşmazlıklardan doğar. Sözleşmeye itiraz davası, Sözleşme feshi sonucunda muhatapların fesih sebeplerinin haksız olduğu gerekçesiyle itiraz edeceği dava konusudur. Muhataplardan birinin sözleşmede olan bir maddenin gerçekleşmemesi halinde gerçekleşmiş gibi göstererek fesih işlemi yapması durumuna karşı açılan davadır.

Bu tür davalar sözleşmeye göre uzun sürebilir. Genelde bu tür itirazlar sözleşmede olan maddelerin yoruma açık olduğu inşaat sözleşmelerinde meydana gelir. Bu tür karışıklığa neden olmamak için sözleşme metni yoruma açık olmamalıdır. Sözleşme yaptıktan sonra sözleşmeden dönme olayına da aynı şekilde itiraz edilebilir.

Makaleler geri dön