Makaleler

Makaleler geri dön

Tapu İptali ve Tescil Davası

Tapu İptali Ve Tescil Davası

Tapu iptal davası kanunsuz ve usule aykırı bir şekilde düzenlendiği iddia edilen tapu kaydının tekrar hukuk ve gerçek durumu haline getirilmesi için açılır. Tapu iptali davası mülkiyetle bağlantılı bir dava olduğu için kesin hüküm kararı çıkmadan icra hükmü uygulanmıyor.

Mülkiyet hakkının korunması için tapu iptal ve tescil davasının hukuk içinde önemli bir yere sahiptir. Mülkiyet hakkı gerek anayasada korunan tek temel haklardan olup gerekse Avrupa İnsan Hakları sözleşmenin protokolünde yer alan kararlarla denetim altına alınmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi her ülkenin kendi vatandaşını mülkiyet hakkını korumakla görevli olduğunu belirtmiştir. Mülkiyet hakkı korunmadığı durumlarında iç hukuk yollarına başvurabilir. İç hukuk yollarının tüketilmesi sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de başvuru yapabilir.

Tapu İptali Davası Nerede ve Nasıl Açılır?

Tapu iptali davası diğer bütün gayrimenkul davalarında olduğu gibi mülkün bulunduğu yerde dava açılır. Yani gayrimenkulün bulunduğu yerdeki mahkeme tek ve kesin yetkili mahkeme olarak görülüyor. Tarafların bu konuda aksi bir şey söylemeleri imkansızdır.

Tarafların birbirini anlaşsa bile dava gene mülkün olduğu yerdeki mahkemede açılması zorunludur. İptal davasına genellikle taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılıyor. Tapu iptal davasında görevli mahkeme olan Asliye Hukuk Mahkemesi dilekçelerin eksiksiz ve kusursuz olmasını istiyor.

Tapu İptal Davası Neden Açılır?

Tapu iptal davasının açılmasının birçok nedeni bulunuyor. Bu nedenlerden dolayı mülkün bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk mahkemelerinde iptal davası açılabilir. İptal davasının nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Hukuki ehliyetsizlik durumları söz konusu ise açılabilir.
  • Mirastan mal kaçırma, gerçekte bağış amacını taşıyan ancak satış işlemlerini yapılması durumunda,
  • Kişiye verilen vekaletlerin kötü şekilde kullanılması,
  • İmar hukukundan kaynaklanan nedenlerden dolayı da açılabilir.
  • Aile konutunda ortaya çıkan uyuşmazlıktan dolayı açılabilir.
  • Sınır uyuşmazlıkları tapu kaydında yer alan fazlalık ve noksanlıklar için açılabilir.
  • Tapuda yolsuz tescil nedeni ile açılabilir.
  • Kadastro ölçüm hataları ve yanlışlar için kadastro tespitine itiraz davaları açılabilir.

Tapu İptal Davasını kimler Açabilir?

Tapu kayıtları aleni ve herkesçe incelenebilen bir belgedir. Bir tapu kaydında usule ve kanuna aykırı bir durum oluşmuşsa o kaydın iptali için dava açılabilir. Tapu kaydının iptal davasının sonucunda tescil işlemi yapılıyor.

Bir taşınmaz sahibi taşınmazın tapusunu iptal ettirmek için dava açabilir. Ayrıca bir mal ve taşınmaz sahibi izni olmadan başkası tarafından haksız bir şekilde işgal edilmesi durumu tazminat davası da açılabilir. Ecri misil dava açmak için işgalci durumunda olan kişi veya kurumun ihtarname çekilmesi gerekiyor. İhtarnamede detaylı bir şekilde açıklama yapılması gerekiyor.

Tapu İptal Davası Kime Karşı Açılır?

Tapu iptal ve tescil davaları direkt tapu kayıt malikine karşı açılıyor. İstisnasız her tapu iptal davası tapuda gayrimenkulün sahibi yani maliki kimse ona karşı açılması gerekiyor. Tapu malikinden başka birine bu dava açılamaz. Taraf sıfatı olmadığı durumlarda, tapu kayıt malikinin kim olduğunu bilmemek veya konu hakkında yapılan hata mazur görülebilir ise mahkeme bunu geçerli bir gerekçe olarak kabul edebilir.

Yani hukuk mahkemeleri kanuna göre bu koşulların oluşması halinde davalının değiştirilmesi söz konusu olabilir. Taşınmaz üzerinde birden fazla elbirliği ile kayıt ise dava tümüne karşı birlikte açılması gerekiyor. Davalara karşı itiraz hakları da bulunuyor. Örneğin, Orman Genel Müdürlüğü tarafından bir taşınmazın üzerine şerh konulması üzerine orman şerhine karşı tazminat davası açılabilir.

Tapu İptal Davasını Açma Süresi

Hukuk sisteminde bir davanın sonsuza dek açılması gibi bir durum söz konusu değildir. Olayın tezahürü ile bazı davaların belirli bir süre içerisinde açılması gerekiyor. Süre geçirdikten sonra açılan davaların reddi söz konusu olur. Tapu iptal davasında bulunan zaman aşımı süresi 10 yıldır. 10 yıl içerisinde açılma bir daha hak düşürücü süre olarak görülüyor.

Makaleler geri dön