Makaleler

Makaleler geri dön

BOŞANMA AVUKATI

                                           BOŞANMA AVUKATI
Boşanma, kanunda yazılı olan sebeplere dayanarak eşlerden birinin açacağı boşanma davası sonucunda hakim kararıyla evlilik birliğinin sona erdirilmesidir.

                                                BOŞANMA NEDENLERİ

Türk Medeni Kanunumuzda 161 ve 166.maddeleri arasında boşanma nedenleri düzenlenmiştir.

ÖZEL BOŞANMA NEDENLERİ

ZİNA

Hayata Kast,Pek kötü veya onur kırıcı davranış

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

Terk

Akıl hastalığı

GENEL BOŞANMA NEDENLERİ

-Evlilik birliğinin temelinden sarsılması

-Eşlerin Anlaşması

-Ortak hayatın kurulamaması

                                                 ANLAŞMALI BOŞANMA

Anlaşmalı boşanma tek celsede biten en hızlı boşanma türüdür.

Anlaşmalı boşanabilmek için bir takım kanuni şartlar vardır.

1-Evlilik Birliği En Az 1 Yıl Sürmüş Olmalıdır.

2-Bir Eşin Açtığı Davayı Diğeri Kabul Etmelidir.

3-Hakim Tarafları Bizzat Dinlemelidir.

4-Boşanmanın Mali Sonuçları ve Çocukların Durumuna İlişkin Düzenlemeler Hakim Tarafından Uygun Bulunmalıdır.

Anlaşmalı boşanma protokolünde nafaka, tazminat, velayet, malların paylaşılması, eşin soyadının kullanılması, intifa hakkına ilişkin düzenlemelere yer verilmelidir.Hak kaybına uğramamak için uzman boşanma avukatından yardım almanız tavsiye edilir.Aksi takdirde ileride herhangi bir hak talebinde bulunamazsınız.

Duruşma dışında hazırlanan boşanma protokolünün sunulması yeterli olmayıp, eşlerin bizzat duruşmaya katılıp iradelerini hakim önünde açıklamaları gerekir. Anlaşmalı boşanma davası açarken dava dilekçesi ile birlikte anlaşmalı boşanma protokolünün de dava dosyasına eklenmesi şarttır.

 

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA

Eşler arasında boşanma, tazminat, velayet, ziynet eşyası gibi konularda ihtilaf olması halinde çekişmeli boşanma davası açılır.Çekişmeli boşanma davası açarken, Türk Medeni Kanunumuzun sebeplerinden birine dayanarak boşanma davası açılır.Davanızın reddedilmemesi için uzman boşanma avukatından yardım almanız tavsiye edilir.

                                

                                        BOŞANMA DAVASINDA VELAYET

Türk Medeni Kanunun 169.maddesi uyarınca  boşanma veya ayrılık davaları sırasında yargılama süresince çocukların anne-babadan hangisinde kalacağını düzenleme görevi davaya bakan mahkemeye verilmiştir. Yargılama süresince müşterek çocuğun eşlerden hangisinin yanında kalacağını çocuğun menfaatlerini ön planda tutarak karar verir. Örneğin çocuğun henüz  anne bakım ve şefkatine muhtaç yaşta olması halinde çocuğun annenin yanında kalmasına tedbiren karar verir. Çocuğun yaşı, sağlık durumu, anne ve babanın ekonomik durumu, maddi ve manevi menfaatleri ön planda tutularak karar verilir. Çocuğun idrak çağında olması halinde çocuğun görüşü de alınır. Velayet kural olarak henüz erginlik yaşını (18) tamamlamamış bulunan çocuklar için geçerlidir. Çocuk ergin olduğunda velayet kendiliğinden sona erer.

 

                               BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT DAVASI

Boşanmanın mali sonuçlarından biri de tazminattır.Boşanma davası açarken davanın sebebine göre maddi ve manevi tazminat istenebilir.

MADDİ TAZMİNAT DAVASI :TMK m.174/1 hükmüne göre, Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kimse kusursuz veya daha az kusurlu olan taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.Maddi tazminat davası, boşanma davası ile birlikte açılabileceği gibi, boşanma davasından sonra ayrı bir dava olarak da  açılabilir.Boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI : TMK m 174/2 hükmüne göre, Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun bir miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Manevi tazminat davası, boşanma davası ile birlikte açılabileceği gibi, boşanma davasından sonra ayrı bir dava olarak da açılabilir.Boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

 

                            BOŞANMA DAVASINDA İŞTİRAK NAFAKASI

İştirak nafakası, çocukların bakımı için gerekli olan nafakadır.İştşrak nafakası, boşanma davası açıldığı sırada mahkemeden talep edilir ve çocuk ergin oluncaya kadar iştirak nafakası almaya devam eder.

NAFAKA MİKTARININ DEĞİŞMESİ :Çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşullarında değişiklik göstermesi halinde nafaka miktarında değişiklik talep edilir.

 

                         BOŞANMA DAVASINDA YOKSULLUK NAFAKASI

Yoksulluk nafakası, boşanma nedeniyle diğer eşin desteğinden yoksun kaldığı için yoksulluğa düşecek tarafa diğer eş tarafından ödenmesi gereken miktarı ifade eder.Boşanma davası sırasında talep edilebilir.Boşanmanın kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde ayrı bir dava olarak yoksulluk nafakası davası açılabilir.

 

 BOŞANMA DAVASI SIRASINDA ZİYNEY VE ÇEYİZ ALACAĞI DAVASI

Ziynet ve çeyiz alacağına ilişkin davalar, konusu para ile ölçülebilen davalardandır.Talep edilen ziynet ve çeyiz eşyasının değerine göre harcın belirlenmesi gerekir.Ziynetlerin davalı tarafından giderken götürdüğü iddiasını davacı tarafça ispatlanması gerekmektedir.Örneğin, fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak, 34 adet altın, 6 bilezik, set takım, 18 gramlık 2 bileziğin aynen, aynen iadesi mümkün olmadığı takdirde bedelin iadesini istemiştir.

 

                BOŞANMA DAVASI SIRASINDA MAL PAYLAŞIMI DAVASI

Boşanma davası açarken mal paylaşımı davası da hemen açılmalıdır.Diğer eş, boşanma davası açıldıktan sonra malını kaçırma ihtimali bulunduğundan boşanma davası ile birlikte mal paylaşımı davası da açılmalıdır.Evlilik birliği içinde edinilen ev,ara.,tarla veya arsa gibi taşınmaz malların paylaşılması ancak mal paylaşımı davası ile söz konusu olur.2002 yılından sonra edinilmiş mallara katılma rejimine göre; Evlilik birliği içinde edinilen mallar taraflarca yarı yarıya paylaştırılır.2002 yılından önceki mallar, her eşin kendi üzerinde kalmaya devam eder.Eşlerden birinin malın alımında katkısı olmuş ise katkısı olduğu oranı ispat ederek, katkıda bulunduğu bedeli talep edebilir.Bankada para veya bankada kasa araştırılması yapıldıktan sonra ½ sine ihtiyati tedbir konulur.Araç var ise araca, taşınmazlar var ise taşınmazlara da ihtiyati tedbir konularak eşin ,diğer eş’ten mal kaçırması önlenir.

Makaleler geri dön