Makaleler

Makaleler geri dön

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku kişiler veya kurumlar arasındaki taşınmaz mallarla ilgili arazi, arza, daire, ev, apartman gibi mevzuatı kapsayan bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku tapu ve tescil davaları, kira bedeli tespiti, istihkak davalarında meydana gelebilecek anlaşmazlıklar çözüm getirir. Taşınmaz mallara ait davalar günümüzde çok sık yaşanmaya başladı. Dava süreçlerinde farklı davalarla da gündeme gelinmesi gayrimenkul hukukunu oldukça önemli yapmaktadır. Gayrimenkul hukukunu teşkil eden dava türleri arazi, tarla, konut, bina gibi farklı gayrimenkul davalardan meydana gelir.

Gayrimenkul Hukuk Nedir?

Gayrimenkul hukuk eşya hukukunda meydana gelen uyuşmazlıkları kapsayan bir hukuk dalıdır. Eşya hukukunun bir parçasıdır. Tek bir dava içerisinde farklı hukuk dallarıyla da ilgilenir. Bundan dolayı oldukça karışık ve zor bir hukuk dalıdır. Asliye hukuk mahkemelerinde görülen davalar taşınmazın bulunduğu yerlerde gayrimenkul davasında açılan davalarla şekillenmektedir.

Gayrimenkuller ile ilgili davalarda açılan davalarda dava konuları şunlardır;

  • Tapu davası
  • İstihkak davaları,
  • Kira davaları
  • Kamulaştırma davaları
  • İzaley-i şuyu davaları

Şeklindeki davalardan oluşur. Bu davalar da kişilerin birbirleriyle, kişilerin kurumlarla veya kurumların kurumlarla olan ilişkilerini ele almaktadır.

Tapu Davaları Nedir?

Gayrimenkuller davalar arasında yer alan dava konularından biri tapu davasıdır. Tapu tescil ve iptaliyle ilgili dava türlerini kapsayan davalarda hukuka aykırı düzenleme varsa düzeltilmesi yaşanan sorunların sıkıntıların ve tüm mağduriyetlerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Mülkiyet hakkını içeren bir dava türü olan gayrimenkul hukuku Asliye Hukuk mahkemelerinin görev alanında bulunmaktadır.

Taşınmazların bulunduğu mahkemelere de müracaat edilerek, istenildiği zaman gayrimenkul avukatı ile yürütüle bilinir. Tapu iptal davası birçok nedenden dolayı bulunduğu yerin Asliye hukuk mahkemesinde açılabilir. Kişiye verilen bir vekâlet varsa ve bunu kötüye kullanıyorsa dava açabilir. İmar hukukundan kaynaklı olarak da dava açılabilir.

Mirastan mal kaçırma amacını taşıyan, satış gözükmediği halde tapuda satış işlemleri gibi gösterilen işlemlerin iptali içinde dava açılır. Zeminde kullanılan yer ile tapuda gösterilen parsel birbirini tutmuyor ise dava açılır. Tüm bunlar için gayrimenkul davaların da uzmanlaşmış bir tapu avukatı ile görüşüp detaylı bilgiler alınmalı.

İstihkak Davaları

Mülkiyeti çekişmeli olan taşınır ve taşınmaz malları kime ait olduğunun için açılan davalardır. Taşınmazların haksız yere başkaları tarafından kullanılması ve işgal edilmesi dava konusudur. Zaman aşımı söz konusu değildir. İstihkak davalarının açılabilmesi için belli bir sürecin gerçekleşmiş olması gerekir.

Alacaklının borçlu aleyhine başlatmış olduğu icra takibiyle ödeme emrinin kesinleşmesiyle birlikte borçluya ait eşyalara ve üçüncü şahıslara bulunan tüm alacaklarına haciz koyulur. Bu durumda borçlu veya üçüncü kişi istihkak iddiası ileri sürebilir.

Eğer istihkak iddiası ileri sürülürse icra memuru tarafından haciz tutanağına yazılır. Fakat durum haciz sırasında da öğrenilmemişse haczin öğrenilmesinden 7 gün içerisinde istihkak iddiasında bulunulur. Bu durum icra müdürlüğünce alacaklıya bildirilir. Üç gün içerisinde alacaklı itiraz eder ise haciz ortadan kalkar.

Kira Davaları

Gayrimenkul davalarının farklı alt konusu olmasıyla beraber çok geniş kapsamlı bir dava konusudur. Kiracı ve mal sahibi tarafından açılır. Genellikle kira bedeli ve ev sahibinin kiracısının çıkmasını istemesi gibi uyuşmazlıklardan çıkan davalardır.

Kamulaştırma Davaları

Özel mülk, arazi gibi gayrimenkullerin fiyatları ödenerek yapılan itiraz ve anlaşmazlıklara yönelik açılan kamu davalardır. Ev ve apartman gibi yapıları da kapsamaktadır. Özel mülk, arazi gibi davalara arazi avukatı aracılığıyla dava açılır.

İzaley-i Şuyu Davaları

İki veya daha fazla ortağı bulunmasıyla taşınır ve taşınmaz mallarda olan sıkıntıları bitirmek, ortaklığı bitirmek amacıyla açılan davalardır. Davalar gayrimenkulün bulunduğu yerde ki Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılabilir.

Makaleler geri dön